Obchodní podmínky

Obecné informace

 1. Provozovatelem internetového serveru www.astoncb.cz a zároveň prodávajícím je ASTON eurotrading s.r.o, se sídlem J.Š. Baara 77, 370 01 České Budějovice, IČO:63271231, DIČ:CZ63271231, email: info@astoncb.cz (dále jen „prodávající“). Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5322.

 2. Právní vztahy mezi účastníky se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky, zejména zákonem č.89/2012 Sb,, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 3. Pokud je uvedeno v obchodních podmínkách „kupující, který je spotřebitelem“, vztahují se příslušná ustanovení obchodních podmínek pouze na kupujícího v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku, tj. na člověka, který smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání .

 4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 5. Předmětem nabídky prodávajícího je zboží prezentované na internetovém serveru www.astoncb.cz. Název a hlavní charakteristika nabízeného zboží včetně jeho bližší specifikace a popisu jeho vzhledu včetně ceny zboží (zahrnující všechny poplatky a zákonnou sazbu daně z přidané hodnoty) jsou uvedeny přímo u každého jednotlivého druhu nabízeného zboží.

 6. Kupující bere na vědomí, že konkrétní technické parametry jednotlivých druhů zboží se mohou u konkrétního druhu dodaného zboží odlišovat v závislosti na vývoji takového druhu zboží jeho výrobcem.

 

Uzavření kupní smlouvy

 1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka kupujícího, zaslaná prostřednictvím elektronické pošty prodávajícímu. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech ve formuláři požadovaných údajů. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že byl seznámen s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy a kupující i prodávající jsou jimi vázáni.

 2. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícího závazně potvrdí její obdržení prostřednictvím elektronické pošty.

 3. K uzavření kupní smlouvy dochází závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty.

 4. Povinností prodávajícího je zboží kupujícímu odevzdat a povinností kupujícího je zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

 5. Kupující může zboží osobně převzít na pobočce v Českých Budějovicích, popř. prodávající zboží odesílá na adresu uvedenou kupujícím ve vyplněné objednávce, nacházející se na území České republiky nebo Slovenské republiky. 

 6. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Vlastnické právo ke zboží tak přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

 7. Nabídka zboží (včetně akční nabídky) platí do vyprodání zásob.

 

Platební podmínky a způsob dodání zboží

 1. Kupní cena zboží je uvedena u každého jednotlivého nabízeného výrobku. Kupní cena zboží zahrnuje též recyklační poplatek a zákonnou sazbu daně z přidané hodnoty. Kupní cena nezahrnuje náklady na dodání zboží, které budou účtovány v souladu s těmito obchodními podmínkami a které je povinen kupující uhradit Prodávajícímu.

 2. Zboží, které je v eshopu označeno statusem "na objednávku" se objednává speciálně pro konkrétního zákazníka a konkrétní model vozu. Pro stvrzení závazné objednávky bude prodávající od kupujícího požadovat zálohu na budoucí obchod, který již později nelze zrušit a předmětné zboží nelze po dodání vrátit bez udání důvodu do 14 dnů.

 3. Kupující může uhradit kupní cenu jedním z následujících způsobů:

  1. bankovním převodem na účet č.ú. ČSOB 712041273/0300

  2. dobírkou při převzetí zboží

  3. v hotovosti při osobním převzetí zboží na pobočce v Českých Budějovicích

  4. platba pomocí úvěru od společnosti ESSOX s.r.o. Pro bližší informace o platbě pomocí splátek klikněte zde.

   1. Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné příslušenství ke kupovanému zboží atd.

   2. V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.

   3. Po odeslání objednávky budete přesměrování na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo ESSOXu), kde vyplníte požadované informace v žádosti o úvěr. Nakonec žádost odešlete ke zpracování.

   4. Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem většinou do 15 minut od odeslání žádosti. V krajních případech se může posouzení protáhnout do následujícího pracovního dne. (Dbejte proto zvýšené pozornosti při zadání svého e-mailu.)

   5. E-mail s výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úvěrové smlouvy a další instrukce k vyřízení.

 4. V případě, že je zboží, které je předmětem objednávky, skladem v provozovně prodávajícího, je prodávající povinen jej vyexpedovat nejpozději do tří dnů ode dne závazného potvrzení objednávky, s výjimkou uvedenou v následující větě. V případě, že zboží nebude kupujícím hrazeno na dobírku ani v hotovosti při jeho převzetí, je prodávající povinen vyexpedovat zboží do tří dnů poté, co kupující uhradí kupní cenu způsobem uvedeným v odst. 2. pod bodem  1). 

 5. V případě, že zboží není skladem v provozovně prodávajícího, je prodávající povinen průběžně informovat kupujícího o stavu jeho objednávky, zejména zda již bylo zboží dodáno do provozovny Prodávajícího a zda a kdy bylo vypraveno. Doba expedice zboží a dodací lhůta v takovém případě je závislá na výrobci zboží, jehož je prodávající přímým dovozcem, celním řízení apod. Dodací lhůta by v tomto případě neměla přesáhnout dobu 20 dní. O aktuální dodací lhůtě konkrétního zboží se kupující může informovat na emailové adrese prodávajícího info@astoncb.cz. Prodávající je povinen zahájit operace související s objednáním zboží od výrobce a jeho následné vypravení kupujícímu teprve poté, co kupující uhradí kupní cenu způsobem uvedeným v odst. 2. pod bodem 1) (tedy to neplatí, má-li být zboží uhrazeno dobírkou či v hotovosti při osobním vyzvednutí zboží).

 6. S výjimkou případu, kdy si kupující vyzvedne zboží na pobočce v Českých Budějovicích, je zásilka zasílána kupujícímu prostřednictvím přepravní služby PPL. Kupující je povinen za účelem komunikace při doručení zásilky uvést v objednávce své aktuální a platné telefonní číslo.

 7. Náklady spojené s dodáním zboží nese kupující. Tyto náklady je povinen uhradit spolu s kupní cenou. Cena za dopravu jednotlivého zboží je uvedena přímo v nákupním košíku a její výše je závislá na zvoleném druhu platby. Cena dopravy:

  • Doprava ČR PPL + doběrečné – 159,–Kč

  • Doprava ČR PPL + platba předem – 125,–Kč

  • Doprava SR PPL + doběrečné – 449,–Kč

  • Doprava SR PPL + platba předem 399,–Kč

 

Zrušení smlouvy

 1. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí plnění, přičemž lhůta pro odstoupení je zachována, pokud je projev vůle od smlouvy odstoupit odeslán prodávajícímu v jejím průběhu. Kupující, který je spotřebitelem, může své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho reklamační adresu spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Kupující, který je spotřebitelem, může pro odstoupení od smlouvy využít formuláře, přístupného na internetových stránkách prodávajícího www.astoncb.cz. V případě odstoupení od smlouvy je kupující, který je spotřebitelem, povinen vrátit prodávajícímu zboží neponičené, bez jakýchkoli známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v originálním obalu s kompletním obsahem (návodem, kopií faktury, dodacím listem, příslušenstvím apod.). Náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě odstoupení od smlouvy kupující, který je spotřebitelem, na což byl tento před uzavřením smlouvy upozorněn.


Obchodní podmínky:

 1. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu, který je spotřebitelem, v takovém případě zaplacené finanční prostředky (peněžní prostředky včetně nákladů na dodání) nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí kupní cenu nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud má být kupní cena hrazena j způsobem uvedeným v odst. 2. písm. 1)  těchto obchodních podmínek, nebo v případě, že nepřevezme zboží. V takovém případě má prodávající právo na náhradu přepravného a všech nákladů spojených s vrácením zboží. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu, je prodávající povinen vrátit mu jí nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo jednostranně započíst své nároky na vrácení přepravného, jakož i na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

 3. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy též v případě, že se zboží, které je předmětem smlouvy, přestane vyrábět nebo dodávat na trh, případně se u zboží, které prodávající nemá skladem, výrazným způsobem (nejméně o 20 %) změní cena jeho pořízení hrazená výrobci prodávajícím. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu, je prodávající povinen vrátit mu jí nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. 

 

Záruční podmínky

 1. Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu v jazyce, v němž se smlouva uzavírá. Návod je přiložen k výrobku.

 2. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy 24 měsíců.

 3. Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí záruční doba vždy nejméně 12 měsíců, neposkytuje-li výrobce záruční dobu delší.

 4. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Práva z vadného plnění a další podmínky reklamace jsou upraveny příslušnými právními předpisy, a to v případě kupujícího, který je spotřebitelem, zejména v občanském zákoníku a zákonu na ochranu spotřebitele, v ostatních případech v občanském zákoníku.

 5. Záruku nelze uplatnit v následujících případech: poškození zboží mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zanedbáním údržby, anebo pokud bylo zboží poškozeno vnějšími vlivy.

 6. Kupující může uplatnit reklamaci zasláním zboží nebo jeho osobním doručením na reklamační adresu prodávajícího, která je uvedena na internetových stránkách prodávajícího www.astoncb.cz ve složce „O nás“.

 7. Náklady přepravy zboží v případě reklamace zasláním zboží na reklamační adresu prodávajícího nese kupující, na což byl tento před uzavřením smlouvy upozorněn.

 8. Pokud bude zboží zasláno prodávajícímu na dobírku, vyhrazuje si prodávající právo takovou zásilku nepřevzít. V takovém případě nebudou splněny reklamační podmínky a reklamace nebude kupujícím řádně uplatněna.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu za účelem plnění smlouvy nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představuje externí dopravce – služba PPL, kterému jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v  databázi prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Mimosoudní řešení sporů, Orgán dozoru

 1. V případě, že dojde mezi poskytovatelem/prodávajícím/provozovatelem [OS1] a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy/ze smlouvy o poskytování služeb[OS2] , který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

  Česká obchodní inspekce

  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2

  Email: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz)

  Web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/)

 2. Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/[OS3] .

 3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020

© Copyright 2021 Aston Eurotrading s.r.o.
Webdesign od SimonaSudova.cz / Vývoj od anycoders